หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • รู้จักกับเครื่องมือในการสร้างแบบฟอร์ม Excel
  • Data Form
  • Form Control
  • Active X Control
  • Visual Basic for Application Form
 • การใช้งาน Data Form
  • Data forms คืออะไร
  • การสร้าง Data form
  • การใช้งาน Data form
  • การ Add ข้อมูลรายการใหม่ลงฐานข้อมูล
  • การค้นหาข้อมูลโดยใช้ระบบ Navigate
  • การค้นหาข้อมูลโดยป้อนคีย์เวิร์ด (Search Criteria) และไวยกรณ์ที่ควรทราบ ?, *
  • การแก้ไขข้อมูล (Change data in a row)
  • การลบรายการข้อมูลทิ้ง (Delete a row)
  • การปิดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (Close a data form)
 • รู้จักกับ Data Validation และการตรวจสอบข้อมูล Input
 • เจาะลึกการสร้างแบบฟอร์มด้วย Form Control
  • การเปิดแถบเครื่องมือ Developer สำหรับนักพัฒนา
  • กล่องรายการ ListBox
   • การสร้าง ListBox
   • การกำหนดคุณสมบัติ ListBox
  • กล่องคำสั่งผสม ComboBox
   • การสร้าง ComboBox
   • การกำหนดคุณสมบัติ ComboBox
  • ปุ่มหมุน Spinner
   • การสร้าง Spinner
   • การกำหนดคุณสมบัติ Spinner
  • แถบเลื่อน Scroll Bar
   • การสร้าง Scroll Bar
   • การกำหนดคุณสมบัติ Scroll Bar
  • กล่องคำอธิบายข้อมูล Label
   • การสร้าง Label
   • การกำหนดคุณสมบัติ Label
  • กล่องกาเครื่องหมาย CheckBox
   • การสร้าง CheckBox
   • การกำหนดคุณสมบัติ CheckBox
  • กล่องตัวเลือก Option Button
   • การสร้าง Option Button
   • การกำหนดคุณสมบัติ Option Button
  • ปุ่มกด Command Button
   • การสร้าง Command Button
   • การกำหนดคุณสมบัติ Command Button
  • กล่องกลุ่ม Group Box
   • การสร้าง Group Box
   • การกำหนดคุณสมบัติ Group Box
 • แนะนำการสร้างแบบฟอร์มด้วย Active X Control
  • กล่องรายการ ListBox
  • กล่องคำสั่งผสม ComboBox
  • ปุ่มหมุน Spinner
  • แถบเลื่อน Scroll Bar
  • กล่องคำอธิบายข้อมูล Label
  • กล่องกาเครื่องหมาย CheckBox
  • กล่องตัวเลือก Option Button
  • ปุ่มกด Command Button
  • กล่องกลุ่ม Group Box
  • กล่องข้อความ TextBox
 • แนะนำการสร้างแบบฟอร์มด้วย Visual Basic for Application Form
  • กล่องรายการ ListBox
  • กล่องคำสั่งผสม ComboBox
  • ปุ่มหมุน Spinner
  • แถบเลื่อน Scroll Bar
  • กล่องคำอธิบายข้อมูล Label
  • กล่องกาเครื่องหมาย CheckBox
  • กล่องตัวเลือก Option Button
  • ปุ่มกด Command Button
  • กล่องกลุ่ม Group Box
 • ประยุกต์ใช้ตัวควบคุม Form Control เพื่อสร้างแบบฟอร์มข้อมูลต่างๆ
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลบุคคลากร
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลหนังสือเวียน
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลวัสดุอุปกรณ์
  • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกำกับภาษี
  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการมาทำงานของเจ้าหน้าที่
  • แบบฟอร์มคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • การตั้งค่า Cell / Worksheet Protection (Lock, Hidden)
 • สร้างตารางฐานข้อมูล และระบบบันทึกข้อมูล
  • ออกแบบโครงสร้างตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล
  • สร้างระบบบันทึกข้อมูลด้วย Macro
   • รู้จักกับ Excel Macro
   • การตั้งค่า Macro Security
   • การตั้งค่า Macro Enabled
   • การ Record Macro เพื่อ Add New  Record
  • กำหนดการกระทำให้ Button สำหรับบันทึกข้อมูลครั้งต่อไป
  • สร้างระบบล้างข้อมูลในแบบฟอร์มด้วย Macro
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 116_formExcel.pdf