หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

08.30 – 09.00 น.

- ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

  • รู้จักกับระบบหนังสือเวียน
  • กระบวนการ/วงจรชีวิตของหนังสือเวียน
  • การเข้าใช้งานระบบหนังสือเวียน
  • มาตรฐานการแปลงหนังสือเป็นสื่อดิจิตอล

10.30 – 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

  • การสร้างหนังสือเวียน
  • การแจ้งเวียนหนังสือ
  • การกำหนดสิทธิ์สำหรับการเวียนหนังสือ
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร