หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • รู้จักแผนที่ความคิด( Mind Map)

-                   Mind Map คืออะไร

-                   การเขียนแผนที่ความคิดในอดีต (เขียนด้วยมือ)

-                   เครื่องมือในการเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือ

-                   ขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดด้วยมือ

-                   การเขียนแผนที่ความคิดในปัจจบุ ัน (เขียนด้วยคอมพิวเตอร์)

-                   เครื่องมือในการเขียนแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร ์

-                   ขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดด้วยคอมพิวเตอร ์

-                   โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด( Mind Mapping Software)

-                   Commercial Mind Mapping Software

-                   Open Source Mind Mapping Software

-                   แนวทางการเรียนรู้หนังสือเล่มนี้

-                   ลิขสิทธิ์โปรแกรมMindManager

-                   Buzan Centre Thailand

-                   รายละเอียดซอฟต์แวร์ในแผ่น CD-ROM

 • รู้จักโปรแกรม MindManager

-                   การประยุกต์ใช้งาน

-                   ใครควรใช้โปรแกรม ?

-                   รู้จักโปรแกรม MindManager

-                   วิวัฒนาการโปรแกรม MindManager

 • การติดตั้งโปรแกรม MindManager

-                   การเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง

-                   ความต้องการด้านซอฟต์แวร์

-                   การติดตั้งโปรแกรม MindManager

-                   โฟลเดอร์เก็บข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม MindManager

-                   การเรียนรู้ MindManger ด้วย Help File

 • การเริ่มใช้งานโปรแกรม MindManager

-                   การเรียกใช้งานโปรแกรม

-                   ส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม MindManager

-                   รายการเมนูต่างๆ

-                   มุมมองต่างๆ ของ MindManager

-                   การปรับแต่ง MindManager ก่อนการใช้งาน

-                   การเริ่มสร้างไฟล์ใหม่

-                   โครงสร้างของ Map

-                   เครื่องมือพื้นฐานในการสร้าง Map

-                   การบันทึกงาน

-                   การปิด Map

 • การใช้งาน MindManager

-                   การเพิ่มแกนกลางหัวข้อ (Central Topic)

-                   การเพิ่มหัวข้อหลัก( Main Topic)

-                   การเพิ่มหัวข้อย่อย (Subtopic)

-                   การสร้างจุดเน้น (Callout Topic)

-                   การสร้างหัวข้อแบบอิสระ (Floting Topic)

-                   การแนบไฟล์ในหัวข้อ (Attatchment)

-                   การเพิ่มหัวข้อจำนวนมากด้วย Map Parts

-                   การใช้งาน Boundary สร้างกรอบล้อม Topic

-                   การเขียนโน๊ต (Note)

-                   การแทรกหมายเหตุบนหัวข้อ (Topic Comment)

-                   การแทรกรูปสัญลักษณ(์ Map Marker)

-                   การกำหนดความสำคัญและระยะเวลาในการทำงาน( Task Info)

-                   การใช้งานคลังรูปภาพ (Library)

-                   การนำภาพจากแหล่งภายนอกเข้าร่วมก ับ MindManager

-                   การแทรกรูป ClipArt

-                   การค้นหาแผนที่ความคิด (Search)

-                   การเปลี่ยนแปลงรูปแม็พต่างๆ

-                   เทคนิคอื่นๆ ที่น่าสนใจ

-                   การ Pan และ Zoom แผนที่ความคิด

-                   การใช้งาน Fit Map

 • การสร้างจุดเชื่อมโยงของความคิด (Hyperlink)

-                   การเชื่อมความคิดภายใน Map เดียวก ัน

-                   การเชื่อมโยงไปยังไฟล์ Map อื่นๆ

-                   การเชื่อมโยงไปยังไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ

-                   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

-                   การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์

-                   การทำเมนูรายการสำหรับเตรียมตัวนำเสนอผลงาน

 • การสร้างเส้นความสัมพันธ์ของความคิด(Relationship)

-                   Relationship คืออะไร

-                   ขั้นตอนการสร้าง Relationship

-                   การเปลี่ยนตำแหน่งเส้นความสัมพันธ์

-                   การเปลี่ยนรูปแบบเส้นความสัมพันธ์

-                   การลบเส้นความสัมพันธ์

 • การระดมสมอง (Brainstorming)

-                   รู้จักการระดมสมอง (Brainstorming)

-                   การเตรียมการก่อนการระดมสมอง

-                   ขั้นตอนการระดมสมอง

 • การใช้งาน Template สำเร็จรูป

-                   การใช้งานเทมเพลตในโปรแกรม MindManager

-                   การใช้งาน Template สำเร็จรูป

-                   การใช้งาน Map Templates

-                   การสร้าง Template ไว้ใช้งานเองในองค์กร

-                   การนำ Template จากแหล่งภายนอกเข้าใช้งานร่วมกับM indManager

-                   การใช้งาน Style Templates

-                   การใช้งาน Web Templates

 • การพิมพ์แผนที่ความคิด (Print Map)

-                   การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

-                   การพรีวิวเอกสาร ก่อนพิมพ์ (Print Preview) การพิมพ์แผนที่ความคิด (Print Map) 

 • การส่งออกไฟล์ (Export)

-                   ขั้นตอนการส่งออกไฟล์

-                   การส่งออกไฟล์เป็นแพ็กเกจ Zip File (.zip)

-                   การส่งออกไฟล์เป็น PDF File (.pdf)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์รูปภาพ (.gif, .jeg, .png, .emf, .wmf., .bmp)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ MS PowerPoint (.ppt)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ MS Word (.doc)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ MS Visio (.vsd)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ Webpage (.html)

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ MS Outlook

-                   การส่งออกแผนที่ความคิดเป็นไฟล์ MindManager เวอร์ชั่น 2002 (.mmp)

 

 • เทคนิควิธีการนำเสนอผลงานด้วย MindManager

-                   ขั้นตอนการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม MindManager

-                   ขั้นที่ 1 เตรียมหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ

-                   ขั้นที่ 2 นำหัวข้อความคิดทั้งหมดมาสร้างแผนที่ความคิด ความคิด(M ind Map)

-                   ขั้นที่ 3 ทำการสร้างความสัมพันธ์ของความคิด(R elationship)

-                   ขั้นที่ 4 ทำการสร้างเมนูรายการการใช้การนำเสนอ พร้อมทั้งสร้างจุดเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ

-                   ขั้นที่ 5 เลือกรูปแบบ Template ให้สอดคล้องกกับงานที่นำเสนอ

-                   ขั้นที่ 6 ทำการส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ .pdf, .jpg

-                   ขั้นที่ 7 จัดทำคู่มือประกอบการสอน/ บรรยาย เพื่อแจกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

-                   ขั้นที่ 8 ทำการสรุปหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอ( เขียนสคริปต์คร่าวๆ) ทำการ Mark ด้วยด้วย

-                   ปากกาสี

-                   ขั้นที่ 9 เริ่มดำเนินการนำเสนอผลงาน (Presentation) ด้วยโปรแกรม Mind Manager

 • การใช้งาน MindManager Viewer

-                   รู้จัก MindManager Viewer

-                   ความต้องการด้านซอฟต์แวร์

-                   การติดตั้ง MindManager Viewer

-                   การเรียกใช้งาน MindManager Viewer

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 12_Mind Map with MindManager.pdf