หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 1. พื้นฐานการใช้ Function และ Feature ที่ช่วยในการตรวจสอบ Function
 2. สร้างสูตร และตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร
 3. การใช้คำสั่งในการบริหารจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ เช่น Sort, Filter, Advanced Filter, Consolidate
 • เรียงลำดับอย่างง่ายโดยใช้ข้อมูลฟีลด์เดียว
 • เรียงลำดับแบบมีเงื่อนไขซับซ้อน Sort แบบเป็นลำดับขั้น
 • กรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 • การกรองข้อมูลชั้นสูง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการกรองข้อมูล
 • การกรองทีละหลายๆเงื่อนไข
 • การกรองเพื่อตัดข้อมูลที่ซ้ำกันออกไป
 1. การใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสรุปผลรายงาน เช่น
 • SUM, SUMIF, SUMIFS
 • MAX, MIN, AVERAGE
 • RANK, SMALL, LARGE
 • COUNT, COUNTIF, COUNTIFS,
 • IF       
 • VLOOKUP
 1. คำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบรายงานให้รวดเร็วขึ้น
 • Cell Style
 • Table Style
 1. เทคนิคการใช้คีย์ลัดและเมาส์เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล เช่น
 • การป้อนวันที่และเวลาแบบรวดเร็ว
 • การเลือกข้อมูลแบบรวดเร็ว
 1. Condition Format กำหนดเงื่อนไขก่อนการจัดรูปแบบ เพื่อให้การจัดรูปแบบมีความยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในอนาคตได้
 2. การกำจัดข้อมูลซ้ำในฐานข้อมูลอย่างรวดเร็ว
 3. การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable
 • แบบ 1 มิติ ,แบบ 2 มิติ
 • การสร้างตารางแจกแจกความถี่ด้วย PivotTable
 • สร้างฟิลด์คำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นคอลัมน์ใหม่

10.  การปรับเปลี่ยนการแสดงผลจากยอดรวม เป็น % of Row, % of Column ใน Pivot Table

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 121_2559-03-Excel01.pdf