หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

          ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ e-Learning

  • แนะนำระบบ e-Learning
  • รูปแบบการพัฒนา เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • การประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย

          เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Moodle

  • คุณสมบัติและลักษณะพื้นฐานของ Moodle
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
  • การตั้งค่าทั่วไป (Configuration)

การจัดการระบบสมาชิก

การจัดการหลักสูตร (Course Management)

การสร้างห้องเรียน ชั้นเรียน หรือหลักสูตรต่างๆ (Course)

การจัดการลงทะเบียนในหลักสูตร (Managing Course Enrollment)

การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในหลักสูตร (Group Management)

การนำกิจกรรมหรือกลุ่มผู้ใช้เข้ามาในหลักสูตร (Import)

การจัดการระบบการให้คะแนนในหลักสูตร (Managing Grade)

การจัดการไฟล์ประกอบการเรียนที่เกี่ยวข้อง

วิธีการลงสื่อประกอบการเรียน (Medias)

ระบบการบ้าน (Assignments)

ระบบ Chat

ระบบเว็บบอร์ด (Forum)

ระบบ Blog และหน้าเพจส่วนตัว

ระบบปฏิทินนัดหมาย (Calendars & Events)

การจัดการระบบฐานข้อมูล และ Backup

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 124_Moodle.pdf