หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความหมาย และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Data Mining

2. ทำความรู้จักกับ Weka สำหรับผู้ใช้งาน

3. แนะนำส่วนประกอบและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ Weka

4. แนะนำเทคนิคดาต้าไมน์นิ่งแต่ละประเภท และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน

5. เข้าใจวิธีการเตรียมข้อมูลและนำข้อมูลเข้า Weka

6. การใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Weka

  • Arff Viewer
  • Scatter plot
  • ARFF Format

7. ทำความรู้จักกับ Classifications techniques

  • วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Decision Tree
  • วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค K-Nearest Neighbor
  • วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Neural Networks
  • วิธีการทำงานและประโยชน์ของเทคนิค Support Vector Machines

8. เรียนรู้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) ด้วย Weka

  • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับงานวิจัยและเชิงธุรกิจ
  • วิธีการทำงานของเทคนิค K-Means

6. Basic of Association rule

  • Support Confidence
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 125_Data Mining.pdf