หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสร้างโครงการ
  • การกรอกข้อมูลกิจกรรมและน้ำหนักของกิจกรรมในโครงการ
  • การวางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  • การกำหนดผู้รับผิดชอบ
  • การกำหนดการในการรายงานผลประจำเดือน
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร