หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร Web Accessibility
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • สถานการณ์ของ Web Accessibility, WCAG, TWCAG และ กฎกระทรวง
 • ทบทวน XHTML CSS WAI และ WCAG 2.0
 • ข้อแนะนำ และแนวทางการแก้ไข Best Practice และ Bad Practice
 • สีกับการเข้าถึง การใช้สี และค่าการตัดกันของสี (Color Contrast)
 • การออกแบบสีให้กับเว็บไซต์
 • การตรวจสอบสี
 • เทคนิคการสร้างทำตารางที่เข้าถึงได้ (Creating Accessible Tables)
 • การกำหนดเลเอาท์
 • การกำหนดข้อมูลในตาราง
 • Assistive Technology กับ ตาราง
 • การสร้างแบบฟอร์มในการรับข้อมูลที่เข้าถึงได้ (Accessible Data Input)
 • Form (แบบฟอร์ม) และ User Interface
 • Form Validation
 • เทคนิค การใช้ CSS ตกแต่ง ให้เป็น Web Accessibility
 • แนะนำเกี่ยวกับ CSS
 • การกำหนด media ให้กับ CSS
 • CSS กับการจัด Background
 • CSS กับการทำงานกับข้อความและฟอนต์ (Text and Fonts)
 • CSS กับการจัดการกับรูปภาพ
 • Navigation System (ระบบลิงค์)
 • การกำหนดตำแหน่งและ Layout ที่ซับซ้อนขึ้น
 • Bread Crumb, Site Map, Skip, Tab Index, Access Key, Zoom, Contrast
 • Nonscreen Media
 • การทดสอบ CSS (Testing and Validation)
 • เทคนิคการทำให้เป็น Web Accessibility เกี่ยวกับ
 • Object Clip Video, Youtube link, แฟ้มเสียง, facebook
 • JavaScript: AJAX, JQuery
 • Flash, PDF
 • Server-side Scripting & Database (ภาษาโปรแกรมมิ่งและฐานข้อมูล) การประยุกต์ Web Application ร่วมกับ Web Accessibility
 • การตรวจสอบความเข้าถึงได้ (Web Accessibility Validation) และ เครื่องมือในการตรวจสอบภาษาไทย ของ http://ThaiWebAccessibility.com
 • Workshop ทดลองออกแบบเว็บไซต์
 • Workshop ทดสอบการใข้งานผ่าน Screen Reader
 • แนะนำแหล่ง ค้นคว้า และ กลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 133_WebAccessibility.pdf