หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Basic
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

          1. INTRODUCTION TO LARAVEL

 • Understanding Laravel                        
 • Examining  Laravel fundamentals
 • Installing Composer                 
 • Installing Laravel

2. FUNDAMENTAL LARAVEL CONCEPTS

 • Routing requests
 • Handling advanced routing
 • Working with redirects
 • Establishing an HTML view
 • Filtering routes
 • Expanding filters
 • Applying controllers
 • Incorporating enhanced controllers

3. OUTPUTTING LARAVEL CODE

 • Understanding Laravel templating
 • Creating a basic Blade template
 • Asserting conditional control
 • Developing a master layout
 • Bringing in child pages
 • Building a form

          4. INTEGRATING DATABASES

 • Making the database connection
 • Creating tables with Schema Builder
 • Updating and dropping tables

5. QUERYING DATA WITH ELOQUENT ORM

 • Creating tables via migrations
 • Inserting data programmatically
 • Seeding the database
 • Outputting data

6. BUILDING A LARAVEL APP

 • What we're going to build
 • Setting up a new app
 • Incorporating data
 • Registering a user
 • Confirming the registration
 • Setting up login and logout
 • Authenticating users
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 134_Laravel Basic.pdf