หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel : Advanced
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. CONTENT MANAGEMENT IN LARAVEL

 • Validating User Input (Forms)
 • Models and Migrations (Creating Data Structures in a Database)
 • Seeding Data
 • Getting Data from Models to Views
 • Inserting Data
 • Relationships
 • Using the Laravel Query Builder to access Data
 • Selecting Data
 • Manipulating Data
 • Outputting Data over several pages (Pagination)
 • Ajax Requests

2. EVENTS, LISTENERS & SENDING MAILS

 • Event-driven Applications
 • Event & Listeners
 • Sending Mails
 • Adding Callback Links to Mail

3. PROTECTION AND SECURITY

 • Creating a User Model
 • Authentication
 • Checking for Authentication
 • Implement Middleware (Filters) to protect Routes
 • Grouping Multiple Routes by Middleware
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 137_Laravel Advanced.pdf