หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
รายละเอียดหลักสูตร

1. การสกัดข้อมูล

 • รู้จักกับ Infographic
  • คำถามก่อนจัดทำ Infographic เช่น ต้องการนำเสนออะไร และทำไม กลุ่มเป้าหมาย
  • เตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถิติที่ถูกต้อง สามารถใช้ในการอ้างอิงได้
  • วางรูปแบบโครงร่างของสี
  • ออกแบบงานโดยยึดความง่าย สบายตา และสามารถสื่อถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

 2. หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics)

 • ด้านข้อมูล
  • การเลือกหัวข้อ
  • สืบค้นข้อมูลวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล 
   ( กราฟ ไดอะแกรม แผนผัง สัญลักษณ์ ภาพประกอบ ตัวหนังสือ ข้อความ)
 • ด้านการออกแบบ
  • การเลือกใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือ

3. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ Infographics ได้แก่

a. ผังกราฟิกแบบผังโยงใย (Webbing)

b. ผังกราฟิกแบบผังจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Diagram)

c. ผังกราฟิกแบบผังแสดงความสัมพันธ์เหมือนต่าง (Venn Diagram)

d. ผังกราฟิกแบบผังอภิปัญญา (KWLH)

e. ผังกราฟิกแบบผังก้างปลา  (Fishbone Diagram)

f. ผังกราฟิกแบบผังแก้ปัญหา  (Problem / Solution)

g. ผังกราฟิกแบบผังแมงมุม (Spider Map)

h. ผังกราฟิกแบบผังความคิดรวบยอด (Concept Map)

4. เครื่องมือสำหรับสร้าง Infographics

 • การเลือกโทนสีเพื่อให้ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กำหนดสีหลัก สีรอง
 • การจัดลำดับความน่าสนใจของข้อมูล
 • การออกแบบวางระบบการรับข้อมูล เช่น บนลงล่าง ซ้ายไปขวา ตรงกลางก่อน
 • การออกแบบภาพประกอบให้ออกมาแนวเดียวกัน และเข้าใจง่าย น่าสนใจ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและภาพรวมความสวยงาม

5.  การสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)

 • การรวบรวมข้อมูล
 • การอ่านข้อมูลทั้งหมด
 • การค้นหาวิธีการเล่าเรื่อง
 • การระบุปัญหาและความต้องการ
 • การจัดลำดับออกแบบโครงสร้างข้อมูล
 • การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก
 • การกำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ
 • การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้
 • การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต

 6.  การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Infographics)

 • เน้นที่หัวข้อหลักหัวข้อเดียว ,ออกแบบให้เข้าใจง่าย
 • ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ,แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง
 • ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง
 • การออกแบบที่ดีทำให้มีประสิทธิภาพ
 • ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ  
 • ใช้คำพูดที่กระชับ  
 • ตรวจสอบตัวเลขข้อมูล  

7.  สิ่งที่ไม่ควรทำในการออกแบบอินโฟกราฟิก

8.  การสรุปใจความไว้ใน Infographic 

9.  การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10.  การสร้าง Infographics จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์

11.  การสร้าง Infographics โดยใช้โปรแกรม  Inkscape 

12. การนำเสนอ Infographics ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 139_Info.pdf