หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. Architecture Overview

 • Basics of Typescript
 • Components, Bootstrap, and the DOM
 • Directives and pipes
 • Data binding
 • Dependency Injection
 • Services and other business logic
 • Data Persistence
 • Routing

2. Components

 • Component metadata
 • The component selector
 • The component template
 • Styling a component
 • Using other components in a component
 • Interpolation and the expression context
 • Property binding
 • Getting data to the component with input
 • Subscribing to component events with output

3. Directives and Pipes

 • Structural directives – nglf
 • Structural directives – ngFor
 • Attribute directives – custom

4. Directives and Pipes

 • Using directive values
 • Working with events in directives
 • Angular pipes – built in
 •  Angular pipes – custom

5. Form

 • Angular Form
 • Template – driven forms
 • Model – driven forms
 •  Validation – built in
 •  Validation – custom
 • Error handing

6. Dependency Injection and Services

 • How Angular does dependency injection
 • Services in Angular
 • Class constructor injection
 • Building a service
 • Provider registration at Bootstrap
 • The injection decorator
 • The opaque token

7. HTTP

 • The Angular 2 HTTP bundle
 • Using a mock back end for HTTP calls
 • Using HTTP for GET calls
 • Using UrlSearchParams
 • Using HTTP for POST, PUT, and DELETE calls

8. Routing

 • The Angular 2 routing bundle
 • Route configuration
 • Router outlets
 • Router links
 • Using the router class to navigate


สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  JavaScript

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 141_Angular Basic.pdf