หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. เอกสาร PDF คืออะไร

2. คุณสมบัติของ PDF

3. Adobe Acrobat

4. ส่วนประกอบของโปรแกรม

5. เครื่องมือพื้นฐานในการใช้งาน

6. การสร้างเอกสาร PDF

7. การรวม PDF File จากหลายไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียว

8. การจัดการเอกสาร PDF File

9. การนำข้อมูลจาก PDF File ไปใช้งาน

10. การแทรกข้อคิดเห็น/เน้นข้อความ

11. การทำ Book Mark

12. การสร้าง Link

13. การใส่ Header และ Footer

14. การใส่ Watermark

15. การสร้าง Form สำหรับกรอกข้อมูล

16. การกำหนด Security ไฟล์ PDF


สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 142_01-3-PDF.pdf