หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสร้าง Single Page Application ด้วย Angular JS 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction     

 • Concept
 • Accress the lesson examples live
 • Creating a new module
 • Basic Controller
 • One way data binding
 • Two way data binding
 • Repeating Elements

2. Expenses Tracker App

 • Introduction to Expenses Tracker
 • Bootstrap Layout
 • Lising Expenses
 • Filters
 • Intro to Routing
 • Implementing Routes
 • Route Parameters
 • Services
 • Adding New Entries
 • Fixing Dates and console access
 • Generating ID’s
 • Updating Entries - Getting ID
 • Updating Entries
 • Form Validation
 • Delete Entries
 • Custom Directives
 • Services and Directives
 • Connecting a SPA to the Cloud

3. Moving ahead towards Single Page Application

 • Adding $resource service on $http service to improve performance
 • Preparing Page structure which should connect with main module
 • Adding Route using $routeProvider Service
 • Add multiple pages-controllers to the routing logic
 • Creating Add new student page with Validations of $dirty and $error
 • Creating Add student Controller and Page Navigation using $location service
 • Get all Students and filter them
 • Apply Delete through $http
 • Understanding usage of services in Angular

4. Token Authentication

 • Introduction to JWT
 • Register in Front End Views
 • Register Front End Controllers and vServices
 • Register Web API Manual JWT, Register Web API JWT Library
 • Login
 • Auth Provider
 • Satellizer
 • Email Validation

5.  Workshop

 

 สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript, และมีพื้นฐานการใช้งาน Angular JS

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 143_Single Page Application with Angular JS 2.pdf