หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนะนำระบบ Phone Book
  • การเข้าใช้งานระบบ
  • การเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลบุคคล
  • การกำหนดสิทธิ์ของบุคคล
  • การค้นหาข้อมูล


วิธีการฝึกอบรม

ฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม

   จำนวน 0.5 วัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

   ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม  สป.วท.  จำนวน 35 คน

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 146_phonebook.pdf