หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การพัฒนา Hybrid Application ด้วย Ionic 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 : Setting Up

 • Overview
 • Bootstrapping an Ionic App
 • Exploring the Project Structure
 • Lab, Device, and Emulator

Module 2 : Pages and Basic Navigation

 • Generating Pages
 • Navigation Concepts in Ionic 2
 • Navigating to Pages

Module 3 : Basic Ionic 2 Components

 • Creating a List
 • Adding a Search Bar
 • Using a radio buttons List Day 2

Module 4 : Services

 • Making API calls
 • Creating your own service

Module 5 : Advanced Ionic 2 Components

 • Using an ActionSheet
 • Creating a module preview
 • Adding a Pull-to-refresh

Module 6 : User Interactions

 • Using Dialog
 • Adding a Loader
 • Building a Form

Module 7 : Wrapping Up

 • Styling the App
 • Navigation with params
 • Ion – slides
 • Using a Pipe

สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน มีพื้นฐานในการสร้างแอพพลิเคชั่น และมีความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML, CSS, JavaScript  หรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Angular JS

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 147_Ionic2.pdf