หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร MongoDB (No SQL)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction to MongoDB

 • Downloading
 • Package Content
 • First Run
 • Command Line Options
 • Install As Service, Verify Server
 • Database is Namespace
 • Getting Help in the Shell
 • Replica Sets
 • Configuring a Replica Set, Verifying Replication Works
 • Replica Set Failover

The Mongo Shell      

 • Introduction   
 • Shell Role in Ecosystem       
 • Shell Modes , Shell Invoking Syntax  
 • Using Eval     
 • Substantial Scripts     
 • Execute Script Before Enter  
 • Shell Keys and Shortcuts      
 • Multiline Editing , External Editor Integration 
 • Load Script from Within        
 • User RC file   
 • Common Safety Usage Tip    
 • Shell Alternatives

Saving Data

 • Introduction
 • Overview
 • Storage
 • BSON
 • Saving Documents
 • Collections
 • Document Id , ObjectId
 • Insert , Insert with Id
 • Complex Document
 • Save Danger
 • Update Command , Update Demo
 • Set Operator , Unset Operator , Rename Operator , Push Operator
 • Pull Operator , Pop Operator
 • Array Type
 • Multi Update
 • Find and Modify
 • Query with Sort
 • Demo Find and Mo   

Finding Documents

 • Find ( )
 • Equality
 • Projection
 • Comparison
 • $not , $in , Arrays , $all, $nin
 • Dot Notation
 • Sub-Document
 • Null and $exists
 • And
 • More Projection
 • Cursor
 • Sort ( ) , Limit ( ) , Skip ( ) , findOne ( )

Indexing

 • Scan is bad
 • Index Theory , Sort Uses Index  ,Index Types
 • Creat Index
 • System.indexes collection
 • Explain ( )
 • Nscanned
 • Multi – term Query
 • Comparison
 • Scanned vs. Returned
 • dropIndex ( )
 • Nested Field , Array Field
 • Sort , Unique , Sparse , Compound , Sort Direction
 • Convering Index
 • Dead Weight
 • Background build
 • Index Name
 • Summary

 

สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 30 คน มีพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรม มีความรู้ด้านการทำ Database

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 148_MongoDB (NO SQL).pdf