หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดหลักสูตร

1. อธิบายขอบเขตงาน Flow

2. แนะนำการใช้งานโปรแกรม

3. การคีย์ขอซื้อ ขออนุมัติ

3.1. [PR-00] ขออนุมัติงบดำเนินการ/ขออนุมัติหลักการ

3.2. [PR-01-01] ขอให้ดำเนินการซื้อจ้าง

4. การจัดซื้อ

4.1. [PO-00] รายงานขอซื้อขอจ้าง

4.2. [PO-01] ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร