หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดหลักสูตร

. การตรวจรับ บันทึกรับวัสดุเข้าคลัง

1.1. [IM-01] การตรวจรับ

2. การเบิกจ่ายวัสดุ

2.1. [IM-03] ขอเบิกวัสดุ

2.2. [IM-04] จ่ายวัสดุ

2.3. [IM-07] ใบโอนวัสดุ

3. การตรวจนับวัสดุ

4. รายงาน

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร