หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดหลักสูตร

1. กรณีกันเงินไม่ผ่านพัสดุ( เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน รายการเงินยืม ฯลฯ)

1.1. [PR-01-02] ขออนุมัติเบิกจ่าย (ไม่ผ่านพัสดุ)

- บันทึกกันเงิน รายการที่ใช้งบกลาง

- บันทึกกันเงิน รายการเงินยืม

2. [AP-01] บันทึกสำรองเงิน GFMIS

3. [FI-03] บันทึกตัดจ่ายงบประมาณ

4. ตัดจ่ายรายการที่คีย์มากจาก [PR-01-02]

5. [FI-04] บันทึกเบิกเกินส่งคืนงบประมาณ

6. โอนเงินงบประมาณ

7. รายงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร