หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับผู้ดูแลข้อมูลงานด้านครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน สค.
รายละเอียดหลักสูตร

1. การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

1.1. สร้างครุภัณฑ์

2. การจัดการครุภัณฑ์

2.1. การจัดการครุภัณฑ์

2.2. การตรวจนับ

2.3. การตัดจำหน่าย

2.4. รายงาน

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร