หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิค การใส่สูตร Shortcut ที่ทำงานทำงานได้รวดเร็ว ฯลฯ
2. เทคนิคการจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ

 • การจัดรูปแบบด้วย style
 • การสร้างรูปแบบการแสดงตัวเลข หรือ number format เอง ด้วย format code
 • การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting เพื่อแสดงผลที่ต่างกันสำหรับค่าต่างๆ ใช้สำหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่างๆ ตามเงื่อนไข เช่น หาก สินค้ามีสต๊อค ต่ำกว่าเกณฑ์ให้แสดงไฮไลท์ สีแดง

3.การจัดการกับข้อมูล

 • การใช้ Standard Filter และ Advanced Filter
 • การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PivotTable และ PivotChart และการสร้างสูตรใน PivotTable

4. ปัญหาเกี่ยวกับวันที่และเวลา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้องใช้อย่างไรก็ไม่มีผิด
5. การอ้างอิงสำหรับการคำนวณ

 • Relative reference (การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์)
 • Absolute reference (การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์)
 • Mixed reference (การอ้างอิงแบบผสม)
 • การสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร

6. การสร้างสูตรคำนวณที่เข้าใจง่ายด้วย Name

 • การกำหนด Range name
 • การนำ Range name มาใช้ในการคำนวณ
 • การกำหนด Constant Name
 • การนำ Constant Name มาใช้ในการคำนวณ
 • การกำหนด Formula Name
 • การนำ Formula Name มาใช้ในการคำนวณ
 • การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น และแก้ปัญหาที่ Excel ห้ามไม่ใช้สร้างสูตรที่อ้างอิง Cell ข้าม WorkSheet ใน Conditional Formatting และ Validation

7. เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการป้องกันเอกสาร

 • การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation ใช้สำหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทำเป็น List ให้เลือกแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน
 • การป้องกันเอกสารด้วยการใส่รหัสผ่านและการกำหนดความปลอดภัยให้ข้อมูล
  • การตั้งค่าการป้องกันเซลล์
  • การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel
  • การป้องกัน Worksheet & Workbook
  • เทคนิคการติดตามสูตรเพื่อตามรอยข้อมูล และข้อผิดพลาด

8. การสร้างและทำงานกับ Dynamic Chart

 • การนำข้อมูลไปสร้าง chart
 • การสร้าง Dynamic chart
 • การแก้ไข Chart
 • การตกแต่ง Chart

9. การคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นขั้นสูงใน Microsoft Excel และสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน

 • ฟังก์ชั่น IF(), IF() ซ้อน IF() และการเขียนสูตรที่มีฟังก์ชั่นหลายๆ ตัวซ้อนกัน
 • นับจำนวน-หาผลรวมด้วย COUNT() และ SUM()
 • นับจำนวน-หาผลรวมแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIF() และ SUMIF()
 • ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการตัวหนังสือ-การตัดคำด้วย TRIM(), LEFT(), RIGHT(), MID(), LEN(), FIND()
 • ฟังก์ชั่นสำหรับจัดการข้อมูลวันที่และเวลา HOUR(), MINUTE(), DAY(), MONTH(), YEAR(), TODAY(), WEEKDAY(), DATEDIF()
 • ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP(), HLOOKUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ IF() ช่วยให้สูตรสั้นลง
 • สูตรหลีกเลี่ยงค่าผิดพลาด
 • สูตรทางสถิติที่น่าสนใจ

10.  การพิมพ์ชีต

 • การเลือกช่วงการพิมพ์
 • การพิมพ์ให้พอดีกับกระดาษ
 • การเลือกพิมพ์หัวคอลัมน์ซ้ำ (row to repeat)

11.  การบันทึกเอกสาร

 • การบันทึกเอกสารต่างเวอร์ชั่น
 • การบันทึกเอกสารเป็น PDF
 • แนวทางการเลือกฟอร์แมตเพื่อส่งเอกสารให้ผู้อื่น

วิทยากร

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร มีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่ 22 - 24  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน และมีพื้นฐานในการใช้ Microsoft Excel

การประเมิน

1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 157_01-Advance Microsoft Excel.pdf