หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. รู้จักกับ Macro เครื่องมือช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน
  • แนวความคิดเกี่ยวกับ Macro
  • การเตรียมตัวก่อนทำงานกับ Macro
  • ทดลองบันทึก Macro
  • รัน Macro
  • ตัวอย่าง Macro และการนำไปใช้
 2. การใช้คำสั่งสำคัญๆ และการจัดทำเอกสารอัตโนมัติ
  • Auto Page
  • Auto Paragraph
  • Auto Tab
  • Auto Text
  • Auto Correct
  • Auto Completion
  • Auto Table
 3. สร้างระบบจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ
  • จัดรูปแบบย่อหน้า
  • จัดรูปแบบหัวข้อย่อย
  1. จัดรูปแบบหน้ากระดาษ

4. รู้จักกับเครื่องมือ Active X ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มองค์ประกอบเร่งด่วนลงในเอกสาร

 •  
  • ActiveX Control คืออะไร
  • การแสดงเครื่องมือ ActiveX
  • ActiveX Control Object
 1.  
  1.  
   • Rich Text
   • Plain Text
   • Picture Content
   • Building Block
   • Check Box
   • Combo Box
   • Drop down list box
   • Date Picker
   • Repeating Section
   • Legacy Tool

5. การแทรก ActiveX Control ลงในเอกสาร

6.การกำหนดคุณสมบัติให้กับ ActiveX Control Object แต่ละตัว

 • Rich Text
 • Plain Text
 • Picture Content
 • Building Block
 • Check Box
 • Combo Box
 • Drop down list box
 • Date Picker

วิทยากร

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร มีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 30 คน และมีพื้นฐานในการใช้ Microsoft Word

การประเมิน

1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 158_Microsoft Word-Macro.pdf