หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ 

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ของ สป.วท.
 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านอุปกรณ์ Smart Devices

เนื้อหาหลักสูตร

การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บรรยายความเป็นมา
สาธิตการติดตั้งโปรแกรมและการถอนโปรแกรม
สาธิตการใช้งานโปรแกรม
ทดสอบการติดตั้งโปรแกรม
ทดสอบการใช้งานโปรแกรม
สรุปปัญหาและตอบข้อสงสัย
การใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
แนะนำบริการ Video Conference สป.วท.
แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า สำหรับอุปกรณ์ Mobile
การเข้าใช้งานห้องประชุมและการใช้เครื่องมือต่างๆ ระหว่างประชุม
การส่ง Link ห้องประชุม
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ ระบบประชุมทางไกล Video Conference สป.วท.

การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 • บรรยายความเป็นมา
 • สาธิตการติดตั้งโปรแกรมและการถอนโปรแกรมสาธิตการใช้งานโปรแกรม
 • ทดสอบการติดตั้งโปรแกรมทดสอบการใช้งานโปรแกรม
 • สรุปปัญหาและตอบข้อสงสัย

การใช้งานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

 • แนะนำบริการ Video Conference สป.วท.
 • แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล
 • การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค
 • การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า สำหรับอุปกรณ์ Mobile
 • การเข้าใช้งานห้องประชุมและการใช้เครื่องมือต่างๆ ระหว่างประชุม
 • การส่ง Link ห้องประชุม
 • ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ ระบบประชุมทางไกล Video Conference สป.วท.

วิธีการดำเนินการ 

 • การบรรยายและการปฏิบัติ

 กลุ่มเป้าหมาย

 •  เจ้าหน้าที่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.)

วันเวลาและสถานที่จัดอบรม

 วันที่ 15 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 160_SoftPhoneVideoConference.pdf