หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการวัสดุ (เจ้าหน้าที่พัสดุสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม)

 

  • ขอเบิกวัสดุ
  • จ่ายวัสดุ
  • ตรวจนับวัสดุ

 

ระยะเวลาและสถานที่

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 คน / หลักสูตร

วิทยากร

วิทยากรของ บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 163_ERP.pdf