หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Inkscape
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

พื้นฐานลักษณะของภาพบิตแมพและเวคเตอร์
ความสามารถของ Inkscape
การจัดการในเรื่องของมุมมอง 

 • Interface
 • Tab tools
 • Pan/ Zoom
 • Toolbox / Short cut key
 • Display mode
 • Guides, Grids, Snapping
  •  

การทำงานของไฟล์ 

 • สร้าง, เปิด และบันทึกไฟล์  
 • Bitmap Import 
 • Link to Embed  
 • Export  
 • Slicing 
 • Open Clip Art Library

การวาดรูปทรงต่างๆ

 • วาดสีเหลี่ยม, วาดวงรี วงกลม และส่วนของเส้น โค้ง
 • วาดรูปหลายเหลี่ยม, รูปหลายแฉก, วาดรูปก้นหอย
 • แปลงโครงสร้างรูปร่างเรขาคณิต

การทำงานกับรูปร่างเบื้องต้น

 • Undo และ Redo,คำสั่งคัดลอก, ตัด, วาง, ทำซ้ำ และ การโคลน
 • คัดลอกและวางโดยการลากรูปร่าง, การเลือกรูปร่าง, กรอบขอบเขต
 • การเลือกรูปร่างโดยใช้เมาส์, เลือกรูปร่างโดยใช้คีย์บอร์ด
 • การสร้างกลุ่ม และ การแตกกลุ่ม, Z-order (ลำดับชั้นของรูปร่าง), เลเยอร์ (Layers) 
 • การล็อค และการซ่อนรูปร่างทีละตัว
 • เรียงและกระจายโดยใช้หน้าต่าง Align and Distribute,  Rows and Columns

การตกแต่งพื้นหลัง และเส้นขอบ
การใช้จานสี (Color palette)

 • การใส่สีโดยใช้จานสี การเปลี่ยนชุดสีในจานสี

Fill and Stroke, กฎการใส่สีพื้น (Fill rule)
Style Indicator
ระบบสี (RGB, HSL, CMYK, Wheel)

 • Dropper Tool
 • รูปแบบเส้นขอบ (Stroke style)
 • การสร้างสัญลักษณ์สำหรับเส้นไว้ใช้เอง
 • การใส่แกรเดียนต์ (Gradients) จาก Fill and Stroke และ Gradient tool
 • แพทเทิร์น(Pattern) 

การดัดแปลงรูปร่าง

 • การเคลื่อนย้ายรูปร่าง (Moving) , การย่อหรือขยายรูปร่าง (Scaling)
 • การหมุนรูปร่าง (Rotating), การเฉือนรูปร่าง (Skewing) ,การกลับด้านรูปร่าง (Flipping)

การทำงานกับรูปร่างเบื้องต้น

 • เครื่องมือ Bucket fill tool, 3D Box tool, Spray tool, Eraser tool

เส้นพาธ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 • รู้จักกับพาธ (Paths), โครงสร้างพื้นฐานของพาธ
 • วาดเส้นพาธด้วย Pencil tool
 • ลดจำนวนโหนดบนเส้นพาธด้วยคำสั่ง Simplify
 • วาดเส้นพาธด้วย Bezier tool (หรือ Pen tool), วาดพาธด้วย Calligraphy tool
 • การใช้ Calligraphy tool วาดเส้นขนาน
 • คำสั่ง Object to Path และ Stroke to Path

การปรับแต่งเส้นพาธ

 • การใช้ Node tool ปรับแต่งพาธ, การเลือกโหนดหรือท่อนพาธ,
  การเพิ่มหรือลบโหนด, การย้ายโหนด
 • การย่อหรือขยายแขนปรับความโค้งโดยใช้คีย์บอร์ด
 • การหมุนแขนปรับความโค้งโดยใช้คีย์บอร์ด
 • Tool Controls ของ Node tool
 • การจัดเรียงโหนดโดยใช้หน้าต่าง Align and Distribute
 • ปรับแต่งโหนดด้วยเทคนิคดึงดันโหนด (Sculpting)
 • การหดและการขยายพาธ (Offset path), การกลับทิศทางเส้นพาธ (Reverse path), การผสมเส้นพาธ
 • Combine และ Break Apart, Union , Difference,  Intersection
 • Exclusion, Division,  Cut Path,  Clipping and Masking

Live Path Effects

 • Envelope Deformation, Gear, Hatches (Rough), Interpolate Sub-Paths
 • Knot, Pattern Along Path,  Sketch, Spiro Spline, Stitch Sub-Paths, VonKoch การทำงานของไฟล์

ข้อความ

 • การสร้างข้อความด้วย Text tool
 • การพิมพ์อักขระพิเศษโดยใช้หน้าต่าง Glyphs

เครื่องมือ Tweak tool
การดัดแปลงชนิดภาพ

 • การทำ Trace Bitmap , ขั้นตอนการทำ Trace Bitmap

 วิธีการฝึกอบรม

           ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) จำนวน 2 คน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่  25 - 27 เมษายน 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

          ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 30 มีความรู้พื้นฐานด้านใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการออกแบบกราฟิกดีไซน์

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 165_Inkscape.pdf