หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • รู้จักกับโปรแกรม Google Docs
 • จุดเด่นและประโยชน์ของ Google Docs
 • การสมัครใช้งาน Gmail
 • จัดสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Docs
  • การจัดแต่งเอกสารให้สวยงามตรงตามความต้องการ
  • การเน้นข้อความให้ดูแตกต่าง
  • การเปลี่ยนสีข้อความ
  • การเปลี่ยนฟอนต์และขนาดตัวอักษร
  • การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร และทำตัวยกและตัวห้อย
  • วิธีใส่สัญลักษณ์ที่ต้องการ
  • เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้าและกั้นหลัง
  • ปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดและย่อหน้า
  • ตีเส้นกรอบและแรเงา
  • ตีเส้นและใส่สีจากคำสั่ง
  • เส้นขอบหน้ากระดาษ
  • การตั้งตำแหน่ง Tab
  • เปลี่ยนตำแหน่งหรือยกเลิกแท็บที่ตั้งไว้
  • เติมเลขลำดับและสัญลักษณ์
  • การกำหนดขอบกระดาษ
  • การตั้งขนาดกระดาษ
  • ขึ้นหน้าใหม่และยกเลิก
  • การนำภาพมาใช้ในโปรแกรม
  • ความละเอียดของภาพ
  • การปรับขนาดของภาพ
  • การเพิ่มพื้นที่ของรูปภาพ
  • การพิมพ์รูปภาพ
  • การบันทึกงาน
  • การเปิดไฟล์เอกสารเดิม
 • จัดสร้างไฟล์งานคำนวณด้วยโปรแกรม Sheets
  • การทำงานกับเวิร์กชีท
  • การจัดการหลายเวิร์กชีทในเวิร์กบุ๊คเดียว
  • การควบคุมการสลับหน้าเวิร์กชีท
  • การเพิ่มเวิร์กชีทใหม่
  • การลบเวิร์กชีทออกจากเวิร์กบุ๊ค
  • การย้ายสลับตำแหน่งเวิร์กชีท
  • ข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธีใส่ในเซล
  • ระบบอัตโนมัติในการใส่ข้อมูล
  • เทคนิคการแก้ไขเวิร์กชีท
  • เรื่องของสูตรคำนวณ
  • รู้จักกับสูตรคำนวณ
  • กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสูตรคำนวณ
  • ตัวดำเนินการ (Operator) ต่างๆใน Sheets
  • เทคนิคการสร้างสูตรคำนวณ
  • ชื่อเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative) และสัมบูรณ์ (Absolute)
  • ชื่อแบบสัมพัทธ์ผสมสัมบูรณ์
  • โครงสร้างของฟังก์ชันและการใช้งาน
  • ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message)
  • ฟังก์ชันของ Sheets
  • ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ
  • ฟังก์ชันประเภทสืบค้นและอ้างอิง
  • ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ
  • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์
  • จัดแต่งเวิร์กชีท
  • จัดแต่งเวิร์กชีทอัตโนมัติ (AutoFormat)
  • ปรับขนาดเซล
  • ปรับความกว้างของคอลัมน์ และแถว
  • กำหนดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร
 • จัดสร้างไฟล์งานนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Slides
  • การสร้างผลงานนำเสนออย่างรวดเร็ว
  • การเริ่มสร้างผลงาน
  • การทดลองฉายสไลด์
  • การบันทึกไฟล์สไลด์
  • การปิดไฟล์
  • การเรียกผลงานที่เคยทำไว้กลับมาแสดง
  • การดูสไลด์ในมุมมองแบบต่างๆ
  • การสร้างและจัดการสไลด์
  • กำหนดขนาดสไลด์ใหม่
  • เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่
  • รู้จักกับเค้าโครงสไลด์และตัวยึด
  • วิธีย้ายหรือจัดลำดับสไลด์ใหม่
  • การลบแผ่นสไลด์
  • การซ่อนสไลด์
  • ย่อ/ขยายการแสดงสไลด์
  • คัดลอกสไลด์
  • แทรกสไลด์จากไฟล์อื่น
  • คุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้
  • การทำงานกับข้อความในสไลด์
  • ใส่ข้อความในตัวยึด
  • เลือกข้อความ
  • ลบข้อความ
  • คัดลอกหรือย้ายข้อความ
  • เท็กซ์บ็อกซ์
  • หัวข้อย่อยและเลขลำดับ
  • ตกแต่งข้อความ
  • ปรับข้อความให้พอดีกับตัวยึด
  • คัดลอกรูปแบบของข้อความ
  • ค้นหาคำและการแทนที่คำ
  • ตรวจการสะกดคำโดยอัตโนมัติ
  • ข้อความในมุมมอง Outline
  • การทำงานกับรูปภาพในสไลด์

วิธีการฝึกอบรม

                    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 2 วัน วันที่  28 - 29 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

          ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 30 มีความรู้พื้นฐานด้านใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 167_Google Docs.pdf