หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • รู้จักกับโปรแกรม Google Docs
 • จุดเด่นและประโยชน์ของ Google Docs
 • การสมัครใช้งาน Gmail
 • จัดสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม Form
  • รูจักเครืองมือตางๆ ใน Google Form
  • การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
  • ชนิดของคำถามที่สามารถสร้างได้
  • ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
  • ประเภทของรูปแบบคำถาม (Question Type)
  • การนำแบบสอบถามไปใชงานจริง
  • วิธีการคำนวณคะแนน
  • การเรียกดูข้อมูลแบบสรุป (Summary)
  • การดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล (Spreadsheet)
  • การนำเสนอรายงาน
  • การ Export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel เป็นต้น

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ BitS (Thailand) จำนวน 2 คน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 1 วัน วันที่  30 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

          ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 30 มีความรู้พื้นฐานด้านใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 168_Google form.pdf