หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร  

แนวทางปฏิบัติของการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ 
การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าที่ธุรการ 

  • การเข้าใช้ระบบใบลาและการเปลี่ยนรหัส
  • การกรอกใบลาและใบยกเว้นการลงชื่อ
  • การเช็คการลงเวลาและสภาพใบลา
  • การดูแล จัดการข้อมูลการลงเวลา
  • การกำหนดสายงานอนุมัติ/อนุญาตใบลา
  • การกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  • การพิมพ์รายงาน

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

  • การเข้าใช้ระบบใบลาและการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • การกรอกใบลาและใบยกเว้นการลงชื่อ
  • การเช็คการลงเวลาและสถานภาพใบลา

 วิธีการดำเนินการ

                การบรรยายและการปฏิบัติ

  กลุ่มเป้าหมาย

            เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.)

 วันเวลาและสถานที่จัดอบรม

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 วิทยากร

            วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 170_Leaves.pdf