หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

     แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.วท. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว

ศท. ได้กำหนดจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อการได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องใน สป. ในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น ความต้องการ และแนวโน้มปัจจัยที่ส่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองต่อความความต้องการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

• เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท.

• เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานใน สป.วท. และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของ สป.วท.

 

3. วิธีการสัมมนา

การสัมมนา และรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

4. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของหน่วยงานใน สป.วท. จำนวนรวมประมาณ 65 คน

5. วันเวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับข้อมูล ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สป.วท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.วท. ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ครบถ้วน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สป.วท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 171_MOST-DE-2561.pdf