หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม : Project-Based Management
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-      การสร้างโครงการ

-      การกรอกข้อมูลกิจกรรมและน้ำหนักของกิจกรรมในโครงการ

-      การวางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

-      การกำหนดผู้รับผิดชอบ

-      การเรียกดูรายงานต่างๆ

 

วิธีการฝึกอบรม

          ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 2 รุ่น  

-      รุ่นที่ 1 วันที่  18 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.

-      รุ่นที่ 2 วันที่  18 ตุลาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม  

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

จำนวน 80 คน (บุคลากร สป.วท. และ สร.วท.) รุ่นละ 40 คน

วิทยากร 

          วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 172_Project-Based Management.pdf