หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

การใช้งาน PDFSam

 • PDFSam คืออะไร
 • ทำไมต้องใช้ PDFSam
 • การติดตั้งและการเรียกใช้โปรแกรม
 • การแยกและรวม PDF
 • การแยกหน้า
 • การส่งออกแฟ้มที่เลือก
 • การใช้งาน Split (แบ่งหน้าเอกสาร)
 • การทำงานกับ Rotate
 • การใช้งาน Alternate Mix
 • การใช้งาน Environment
 • การตั้งค่าให้กับโปรแกรม

การใช้งาน PDFCreator

 • การติดตั้ง PDFCreator
 • เริ่มต้นใช้งาน PDFCreator

o การสร้าง PDF file จากโปรแกรมต่างๆ

o การสร้าง PDF file ที่มี Bookmark และ Link

o การสร้าง PDF file โดยกำหนดขนาดกระดาษเอง

o การกำหนดชื่อแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ปลายทางในการจัดเก็บ PDF file

o การสั่งหยุดสร้าง PDF file

o การผลิต PDF file ที่มีการบีบอัดข้อมูล

การใช้งาน Foxit Reader

 

 • การดูข้อมูลในแฟ้ม PDF
 • การทำงานกับ PDF
 • การใส่หมายเหตุ
 • การทำงานกับแบบฟอร์ม
 • การนำเข้าและส่งออกข้อมูล
 • การแก้ไขแฟ้ม PDF

 

o การสร้าง Bookmarks

o การเพิ่ม Links

o การแนบแฟ้มอื่นๆ

o การเพิ่มรูปภาพ

o การแทรกแฟ้มมัลติมีเดีย

Workshop การปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาในแฟ้ม PDF

 

 • ถอด Secure ออกจากแฟ้ม PDF เพื่อให้สามารถตัดต่อและแก้ไขแฟ้ม PDF ได้
 • ลบเนื้อหาเก่าและแทนที่ด้วยเนื้อหาใหม่
 • ใส่รูปภาพลงในแฟ้ม PDF
 • ลบหัวกระดาษ ท้ายกระดาษออกจากแฟ้ม PDF
 • ใส่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษพร้อมรันเลขหน้าใหม่ในแฟ้ม PDF
 • ใส่ลายน้ำรูปภาพหรือข้อความลงในแฟ้ม PDF
 • จัดทำสารบัญแฟ้ม PDF เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

วิธีการฝึกอบรม

 • ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • จำนวน 1 วัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

 • ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

การประเมิน

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

 • วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 173_61_1_pdf.pdf