หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร PHP Ajax with jQuery
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction to Ajax

 • การทำงานของ XMLHttpRequest
 • Ajax Patterns

Ajax Framework

 • Ajax Framework ฝั่ง Server
 • XAJAX
 • Ajax Framework ฝั่ง Client
 • Prototype
 • JQuery

JSON and XML

 • โครงสร้างของ XML
 • XML และ XSLT
 • โครงสร้างของ JSON
 • JSON vs XML

jQuery Ajax

 • การใช้งาน Load ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน GET ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน POST ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax ฟังก์ชั่น
 • การใช้งาน Ajax Event Handler

Ajax forms

 • การใช้ form serialize function
 • การใช้งาน Ajax Form plug-in
 • การรับข้อมูลกลับมาจาก Server แล้วนำมาแสดงบน Form
 • การสร้างและใช้งาน Autocomplete

Debugging tools

 • Chrome Dev Tool
 • Fire Bug
 • Fiddler
 • TcpTrace

Creating Ajax login form

 • การประยุกต์ใช้งานโดยสร้าง Login form อย่างง่ายๆ

State management

 • การจัดการสถานะของ Client
 • Cache ข้อมูลจาก Server
 • การเก็บและเรียกคืนสถานะของผู้ใช้งานโดยใช้ JSON

Cross-domain Ajax

 • การใช้งาน Ajax ข้าม domain
 • Cross Origin Resource Sharing(CORS)
 • รู้จักกับ jsonp
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

 Datatable

 • การใช้งาน jQuery Datatable
 • การ Load Data เข้า Datatable
 • การทำ Paging แบบ Ajax

jQuery UI

 • การใช้งาน Dialog แบบ Ajax
 • การใช้งาน Drag และ Drop
 • การใช้งาน Date Picker

 วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจาก บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่  12 - 14 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

 

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน มีพื้นฐานในการสร้าง Web Application หรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน PHP , JavaScript

การประเมิน

          1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 175_61_3_ajax.pdf