หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

จัดฝึกอบรม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  • หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ที่งานสารบรรณ
  • การรับหนังสือภายในและภายนอก
  • การสร้างหนังสือภายในและภายนอก
  • การจองเลข
  • การค้นหาหนังสือ
  • การออกรายงาน (สมุดทะเบียนรับส่ง)

 วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย – ฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 2 รุ่น  

  • รุ่นที่ 1  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • รุ่นที่ 2  วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

 

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

         บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน (บุคลากร สป.วท. และ สร.วท.) รุ่นละ 45 คน

 วิทยากร

 

          บุคลากรของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 177_ระบบสารบรรณ.pdf