หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • แนะนำการใช้งาน Excel เบื้องต้น
 • การทำงานกับ Work Sheet
 • การเลือกช่วงข้อมูล
 • การจัดการแถวและคอลัมน์
 • การป้อน/การปรับแต่งข้อมูล
 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูล
 • การแทรกรูปภาพและรูปทรง
 • การจัดทำ/แก้ไขตาราง
 • ฟังก์ชันการคำนวณเบื้องต้น
 • การสร้างและการนำเสนอข้อมูลโดยกราฟ
 • การพิมพ์เอกสาร

 

 วิธีการฝึกอบรม 

          ฝึกปฏิบัติ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

วันที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 0.5 วัน

 

สถานที่ฝึกอบรม 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เป็นบุคลากรใน สป.วท.
 2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และ โปรแกรมการสร้างเอกสาร

 

การประเมิน 

ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 

วิทยากร

วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 178_Excel.pdf