หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร บริหารจัดการโครงการด้วย Microsoft Project
รายละเอียดหลักสูตร

 เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 • องค์ประกอบของโครงการ
 • ขั้นตอนการออกแบบโครงการ
 • ประโยชน์ของการออกแบบโครงการ
 • การออกแบบและบริหารโครงการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • การจัดการโครงการในลักษณะต่าง ๆ ไปจนสิ้นสุดการทำงานโครงการ

2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Project สำหรับการบริหารโครงการ

 • ความหมายและองค์ประกอบของโปรแกรม Microsoft Project
 • การใช้เครื่องมือการในการบริหารจัดการของโปรแกรม Microsoft Project
 • การสร้างโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project
 • ออกแบบและสร้างการตกแต่งปฏิทินของโครงการ
 • ออกแบบและสร้างงานประจำ
 • การจัดการทรัพยากร เช่น การจัดสรรทรัพยากร การรายงานทรัพยากร การกำหนดวันเวลาของทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการกับค่าใช้จ่าย เช่น การรายงานค่าใช้จ่ายโครงการการแสดงรายละเอียดของกราฟ การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรายวัน
 • การจัดการและรายงาน งานที่วิกฤติ เช่นการกำหนดลักษณะของงานวิกฤติ การเพิ่มจำนวนวันล่วงเวลาในงานวิกฤติ
 • ติดตามรายงานความคืบหน้าของงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • การทํางานร?วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น การส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม excel, PowerPoint

3. แนะนำ Microsoft Project Server

 • แนะนำฟังก์ชั่นการใช้งานเบื้องต้นของ Microsoft Project Server  สำหรับการบริหารโครงการกับกลุ่มบุคคลากรที่มีจำนวนมาก
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 18_201104-01-microsoft project.pdf