หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร  

  การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

  แนวทางปฏิบัติของการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ 

  การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์   

 • การเข้าใช้ระบบใบลาและการเปลี่ยนรหัสผ่าน
 • การกรอกใบลาและใบยกเว้นการลงชื่อ
 • การเช็คการลงเวลาและสถานภาพใบลา

  การบริหารจัดการข้อมูล 

 • การดูแล จัดการข้อมูลการลงเวลา
 • การกำหนดสายงานอนุมัติ/อนุญาตใบลา
 • การกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • การพิมพ์รายงาน

  การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  

  การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.

  การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

 • สร้างประวัติผู้ใช้งาน
 • กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

  การจัดการข้อมูลหนังสือเวียน 

 • สร้างหนังสือเวียน
 • กำหนดเงื่อนไขการเวียนหนังสือ
 • ตรวจสอบหนังสือเวียน

วิธีการดำเนินการ 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

  ระยะเวลาการฝึกอบรม

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 บุคลากร สป.วท. และ สร.วท. ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน

วิทยากร

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. 

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 181_leaves.pdf