หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร Introduction to Android Programming
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • Introduction แนะนำการติดตั้ง Android SDK ซึ่งเป็น เครื่องมือสำหรับการพัฒนาและทำความรู้จัก architecture ของระบบปฏิบัติการ Android
  • Activity รู้จักกับการสร้างและจัดการกับActivity
  • Android UI การสร้าง View และ Layout เพื่อเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
  • Preference การสร้าง Preference สำหรับให้ผู้ใช้งานกำหนดค่าต่างๆ ได้
  • Menu การสร้าง Menu แบบต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน
  • Dialog การใช้งาน Dialog แบบต่างๆ
  • Notification การใช้งานระบบแจ้งเตือนต่างๆ

 วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจาก บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่  5-7 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน ซึ่งมีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน JavaScript

การประเมิน

          1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 182_Adroid basic.pdf