หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร Advance Android Programming
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • Introduction แนะนำการติดตั้ง Android SDK ซึ่งเป็น เครื่องมือสำหรับการพัฒนาและทำความรู้จัก architecture ของระบบปฏิบัติการ Android
  • Intents การสร้างและจัดการกับ Intents
  • Media การทำงานกับ media ต่างๆทั้งไฟล์ รูปภาพ ไฟล์เสียงและ video
  • Asyncronous Programming and Service การเขียนโปรแกรมแบบขนานโดยใช้ Threadและ การสร้าง Service ขึ้นมาใช้งาน
  • location and Map การเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าพิกัดของ GPS และนำไปแสดงผลบนGoogle Map
  • Deployment ขั้นตอนการนำเอาโปรแกรมที่เราได้พัฒนาขึ้นไปบน Android Market

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจาก บริษัท ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 2 วัน วันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน ซึ่งมีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หรือ               มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน JavaScript

การประเมิน

          1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 183_Adroid Advance.pdf