หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

รู้จักกับ Macro เครื่องมือช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน

 • แนวความคิดเกี่ยวกับ Macro
 • การเตรียมตัวก่อนทำงานกับ Macro
 • ทดลองบันทึก Macro
 • รัน Macro
 • ตัวอย่าง Macro และการนำไปใช้

การใช้คำสั่งสำคัญๆ และการจัดทำเอกสารอัตโนมัติ

 • Auto Page
 • Auto Paragraph
 • Auto Tab
 • Auto Text
 • Auto Correct
 • Auto Completion
 • Auto Table

สร้างระบบจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติ

 • จัดรูปแบบย่อหน้า
 • จัดรูปแบบหัวข้อย่อย
 • จัดรูปแบบหน้ากระดาษ

รู้จักกับเครื่องมือ Active X ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มองค์ประกอบเร่งด่วนลงในเอกสาร

สร้างระบบแทรกข้อมูลอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Quick Part สำหรับข้อความหรือเนื้อหาที่ใช้บ่อยๆสร้างระบบ Browse รูปภาพเพื่อใส่ลงในเอกสาร โดยไม่ต้องพึ่งคำสั่ง Insert Picture ที่เป็นแบบ Manual

การป้องกันเอกสาร (Protect Document)

 • การป้องกันการแก้ไขเนื้อหาในเอกสาร
 • การใส่ Password ตอนเปิดไฟล์

วิธีการฝึกอบรม

    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 3 วัน วันที่  5 – 7  มีนาคม เวลา 09.00 – 16.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

     ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows

การประเมิน

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 184_word macro.pdf