หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การสร้าง Website ด้วย Wordpress
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 

  • แนะนำเพื่อทำความรู้จักกับ WordPress และเหตุผลที่คนทั้งหลายเลือกใช้งาน WordPress
  • เตรียมความพร้อมก่อนการสร้างเว็บบล๊อคด้วย WordPress
  • ทำความเข้าใจกับ Admin Panel และปรับแต่งค่าพื้นฐาน ของ WordPress
  • เรียนรู้การจัดการเนื้อหาใน WordPress
  • การจัดการไฟล์ Media ต่างๆ
  • การสร้างเมนูใน WordPress
  • เรียนรู้การใช้งาน Plugin ใน WordPress
  • การจัดการระบบสมาชิก, User Management

 

วิธีการฝึกอบรม

    ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

    จำนวน 2 วัน วันที่  22 - 23  มีนาคม เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม  

    ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

    ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน

การประเมิน 

  • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

    วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 185_word press.pdf