หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร Advanced Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว
 • เทคนิคการจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ
 • การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting Auto Paragraph
 •  การจัดการกับข้อมูล
 • Standard Filter และ Advanced Filter
 • ปัญหาเกี่ยวกับวันที่และเวลา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา
 • การอ้างอิงสำหรับการคำนวณ
 • การสร้างสูตรคำนวณที่เข้าใจง่ายด้วย Name
 • เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการป้องกันเอกสาร
 • การป้องกันเอกสารด้วยการใส่รหัสผ่านและการกำหนดความปลอดภัยให้ข้อมูล
 • การคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นขั้นสูงใน Microsoft Excel และสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน
  • ฟังก์ชั่น IF(), IF() ซ้อน IF()
  • นับจำนวน-หาผลรวมแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIF() และ SUMIF()
  • ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLOOKUP(), HLOOKUP()
  • การประยุกต์ใช้ Lookup function
 • การสร้างรายงานสรุปผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PivotTable และ PivotChart
 • การพิมพ์ชีต
 • การบันทึกเอกสาร

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลา
การฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่  2-4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office Excel

การประเมิน

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 186_excel advance.pdf