หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Angular
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

3.1 Module 1 : Architecture Overview

 • Basics of Typescript
 • Components, Bootstrap, and the DOM
 • Directives and pipes
 • Data binding
 • Dependency Injection
 • Services and other business logic
 • Data Persistence
 • Routing

3.2 Module 2 : Components

 • Component metadata
 • The component selector
 • The component template
 • Styling a component
 • Using other components in a component
 • Interpolation and the expression context
 • Property binding
 • Getting data to the component with input
 • Subscribing to component events with output

3.3 Module 3 : Directives and Pipes

 • Structural directives – nglf
 • Structural directives – ngFor
 • Using directive values
 • Working with events in directives
 • Angular pipes – built in
 • Angular pipes – custom

3.4 Module 4 : Form

 • Angular Form
 • Template – driven forms
 • Model – driven forms
 • Validation – built in
 • Validation – custom
 • Error handing

3.5 Module 5 : HTTP

 • The Angular 2 HTTP bundle
 • Using a mock back end for HTTP calls
 • Using HTTP for GET calls
 • Using UrlSearchParams
 • Using HTTP for POST, PUT, and DELETE calls

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 2 วัน วันที่  17 – 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 • มีพื้นฐานภาษา Javascript, HTML, CSS
 • มีความเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของ Web Service
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เช่น PHP, ASP

การประเมิน 

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 188_angular basic.pdf