หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular Framework
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction

 • Concept
 • Introduction to Angular 2
 • Creating a new module
 • Basic Controller
 • One way data binding
 • Two way data binding
 • Repeating Elements

Retrieving Data

 • Observables and Reactive Extension
 • Sending Http Request
 • Exception Handling
 • Subscribe to an Observables
 • Async Pipe
 • Promises with HTTP

3.3 Navigation and Routing

 • Configuring route
 • Route to Actions
 • Placing the views
 • Passing Parameters to a Route
 • Protecting Route with Guard

3.4 Angular Component

 • Building Nested Component
 • Passing Data to Nested Component with @Input
 • Passing Data from Nested Component with  @Output

3.5 Angular Module

 • Bootstrap Array
 • Declarations Array
 • Exports Array
 • Imports Array
 • Feature Module
 • Shared Module

 3.6 Token Authentication

 • Introduction to JWT
 • Register in Front End Views
 • Register Front End Controllers and Services
 • Register Web API Manual JWT
 • Register Web API JWT Library
 • Login

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   ไอโรบัสท์ จำกัด จำนวน 2 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่  23-25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย Angular

การประเมิน

 • -          การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • -          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 189_1.1.2หลักการ angular single page.pdf