หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 รู้จักกับ Graphic Design และ Infographic

 • ความเป็นมาของ Infographic
 • ทำไมต้องใช้ Infographic
 • วัตถุประสงค์ในการจัดทำ Infographic เช่น ต้องการนำเสนออะไร/อย่างไร/ทำไม/กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
 • ประโยชน์ของ Infographic
 • ข้อดี – ข้อเสียของ Infographic ตลอดจนการนำไปใช้ในปัจจุบัน
 • รู้จักกับสัญลักษณ์และความหมาย
 • รูปแบบ Infographic ในลักษณะต่างๆ

 การเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง และสถิติอ้างอิง

 • การวิเคราะห์ และจัดทำโครงสร้างของข้อมูล
 • แนวทางการทำงานร่วมกับนักออกแบบ
 • การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

 หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographics) ทั้งด้านข้อมูล การเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล และด้านการออกแบบเนื้อหา โครงสร้างสี 

 • อินโฟกราฟิกที่ดีเป็นอย่างไร และสิ่งที่ไม่ควรทำในการออกแบบอินโฟกราฟิก
 • เทคนิคการสร้าง Digital Content ข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัด
 • เทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิกให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographics)
 • แนะนำเครื่องมือสำหรับผลิต Infographics ,แหล่งข้อมูลภาพและชนิดของภาพที่นิยมนำมาใช้ในการผลิต Infographic

 การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Gimp

 •  การเลือกพื้นที่ภาพ
 • การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)   
 • การใช้งาน Transform
 • การใช้งาน Type Tool     

 การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก Inkscape

 • รู้จักกับภาพ Vector และ Bitmap  
 • พื้นฐานการสร้างภาพกราฟิกชนิด Vector    
 • แถบคำสั่ง (Menu Bar)    
 • กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
 • การใช้งาน Foreground และ Background Color
 • การใส่สีและเส้นขอบวัตถุพื้นฐาน    
 • สร้างรูปทรงต่างๆ 
 • การหมุนภาพด้วยเครื่องมือ Rotate Tool    
 • การย่อ-ขยายวัตถุ 
 • การรวมวัตถุเป็นกลุ่มเดียวกันและการยกเลิก (Group และ Ungroup)
 • จัดเรียงภาพด้วย Align Palette     
 • การลำดับชั้นวัตถุ (Order) 
 • การระบายสีภาพ  
 • การเก็บไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างตัวอักษร 

 ลิขสิทธิ์รูป เรื่องที่คนทำงานกราฟิกและเว็บไซต์ทุกคนต้องรู้ 

 • วิธีหารูปมาใช้ฟรีโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์จาก Google Search         
 • แนะนำเว็บไซต์ แจกรูปภาพฟรี โดยไม่ติดลิขสิทธิ์

 Workshop การแปลงข้อมูลเป็นภาพแบบเล่าเรื่อง จากโจทย์ที่ให้

 • การระดมความคิดในการผลิตชิ้นงาน Infographic
 • ปรับแก้ดราฟจากคำแนะนำของวิทยากร
 • การนำเสนอผลงาน และจัดทำ Infographic ตามโจทย์

 แนะนำการนำเสนอ Infographics ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์

 สร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ด้วย Gifographic        

 • Gifographic : แนวทางใหม่ของ Infographic ปี 2017        
 • ทำ ‘Gifographic’ Infographic แบบเคลื่อนไหวได้แบบไหนถึงเวิร์ค
 • 10 ขั้นตอน เปลี่ยน Infographic ให้เคลื่อนไหวได้แบบ Gifographic
 • วิธีการสร้าง Gifographic  
 • Top 5 ตลาด Gifographic

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน  และสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้เป็นอย่างดี,สามารถใช้งานโปรแกรมกราฟิก เช่น Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Inkscape และสามารถใช้ Mouse วาดรูปได้อย่างคล่องแคล่ว

การประเมิน

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 190_gifo2561.pdf