หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

         3.1 การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบโดเมน

- การตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

- การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

         3.2 การเข้าใช้งานระบบเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

- การเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตภายในองค์กร

- การเรียกใช้งานข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง

- DEMO สาธิตวิธีการเข้าใช้งาน

         3.3 การใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

- แนะนำอุปกรณ์สำหรับการใช้งานระบบประชุมทางไกล

- การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Smart Device

- การเข้าใช้งาน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับห้องประชุม

         3.4 แนะนำการใช้งานระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- บรรยายความเป็นมา

- แนะนำเมนู และฟังก์ชั่นการใช้งานโทรศัพท์ ชนิด IP Phone

- สาธิตการใช้งานระบบบนอุปกรณ์ Smart Phone

4. วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยายและการปฏิบัติ

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่  8 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.

6. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 35 คน (บุคลากร สป.วท. และ สร.วท.)

8. วิทยากร

          วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 191_IP PBX.pdf