หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา

          3.1 แนะนำระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่

          3.2 สอนวิธีการติดตั้งและการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่

4. วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย-ปฏิบัติ

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

6. สถานที่ฝึกอบรม

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 80 คน (บุคลากร สป.วท. และ สร.วท.)

8. วิทยากร

          วิทยากร : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.วท.

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 192_g-chat.pdf