หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • การสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form
 • เริ่มต้นการสร้างแบบฟอร์มใหม่ (Create new Form)
 • องค์ประกอบของแบบฟอร์ม และการตั้งค่าเริ่มต้น (Setting and More action)
 • การเลือกแม่แบบ (Theme)
 •  ประเภทของรูปแบบคำถาม (Question Type) และการเพิ่มคำถาม (Add item)
 • การแก้ไขแบบฟอร์ม และหัวข้อคำถาม (Edit)
 • การแบ่งส่วน (Section header) และการแยกหน้า (Page break)
 • การแบ่งปัน (Share) แบบฟอร์มเพื่อการใช้งานร่วมกันแบบออนไลน์
 • การแจกจ่ายเผยแพร่ และการนำแบบฟอร์มไปใช้งานจริง
 • การเผยแพร่แบบเจาะจงตัวบุคคลผ่านทางอีเมล์
 • การเผยแพร่แบบการนำ URL หรือ Link ของแบบฟอร์มไปโพสยังหน้าเว็บบอร์ด หรือ Social network ต่างๆ
 • การเผยแพร่แบบการนำ Code HTML ไปฝัง (Embed) ในหน้าเว็บเพจ
 • การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายด้วย Google sites เพื่อใช้เผยแพร่แบบฟอร์ม
 • การประมวลผลข้อมูล (Summary)
 • การดูข้อมูลแบบตารางข้อมูล (Spreadsheet)
 • การดูข้อมูลแบบสรุป (Summary)
 • การสรุปข้อมูลด้วย Google Spreadsheet
 • การแทรก Gadget เพื่อเพิ่มลูกเล่นและความสวยงามให้กับการสรุปข้อมูล
 • การ Export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ เพื่อนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมอื่น เช่น Excel, SPSS เป็นต้น
 • การส่งออกแบบฟอร์มออนไลน์
  • รูปแบบลิงค์
  • รูปแบบ QR Code
  • วิธีการตอบแบบสอบถาม Google Form โดยผ่านการใช้ QR code
  • วิธีการตอบแบบสอบถาม Google Form โดยผ่านการใช้ QR code ผ่าน Smart Phone
  • เทคนิคการย่อ URL และสร้าง QR Code สำหรับ Google Form
 • การสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form พร้อมการตรวจคำตอบ
 • การเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 1 วัน วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน  มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

การประเมิน

          การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

9. วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 193_google_form.pdf