หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ทำความรู้จักกับ Google Apps และบริการต่างๆ ที่มีใน Google

-  Docs  ได้แก่  Google Doc, Google Sheets, Google Slide และ Google Drive

-  Search                                    - Maps

-  Translator                                - Chrome

-  Youtube                                  - Play Music

-  Play Movie & TV                        - Gmail

-  Google +                                 - Photo

-  Contact                                   - Calendar

-  Keep                                     

การสมัครและติดตั้ง Google Apps

Google Docs

-          Google Docs คืออะไร

-          การใช้งาน Google Docs เบื้องต้น

-          การ Login เข้าระบบการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Gimp

 

 Google Doc

-  การสร้างงานเอกสารออนไลน์ใน Google Doc

-  แนะนำเครื่องมือต่างๆ

-  การนำเข้าเอกสาร

-  การสร้างเอกสารใหม่และตกแต่งเอกสาร

-  การบันทึกเอกสาร

-  การ Publish เอกสารเพื่อนำไปใช้ในเว็บไซท์

-  การทำจดหมายเวียนและซองจดหมายอย่างรวดเร็ว

-  การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม

 Google Sheets

-  การสร้างสเปรตชีทออนไลน์

-  แนะนำเครื่องมือต่างๆ

-  การคำนวณข้อมูล

-  การสร้างแผนภูมิ

-  คำนวณงบดุล และงบการเงินได้

-  นักวิเคราะห์การตลาด สามารถนำ Google Sheets มาใช้สรุปข้อมูลแบบสอบถามจำนวนมาก

-  วิศวกร สามารถนำข้อมูลจาการทดลอง และเก็บสถิติมาใส่ลงใน Google Sheets

-  สามารถสร้างเป็นกราฟลงในรายงานได้อย่างง่าย ๆ หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม

Google Slide

-  การสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Slide

-  การนำเข้างานนำเสนอ

-  การบันทึกแฟ้มงาน

-  การนำเสนองานด้วย Presentations อย่างถูกวิธี

-  การแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามระดับมืออาชีพ

-  การนำเสนอจริง

-  ลูกเล่นในการใช้ Presentation Slide ต่างๆ

การบันทึกและแบ่งปันเอกสารด้วย Google Docs

วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 2 วัน วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม  

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน  มีความรู้พื้นฐาน Microsoft Windows และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

การประเมิน

          การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 194_google_Doc.pdf