หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล
รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี มีภัยคุกคามที่หลากหลาย  ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวผู้ใช้งานเอง รวมถึงกระทบต่อองค์กรด้วยเช่นกัน

          ดังนั้น ในการอบรมนี้จะเป็นการสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่มีความจำเป็นที่ผู้ใช้งานและองค์กรต้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ต่าง ๆ รวมถึงการปกป้องสารสนเทศ (Information) เพื่อให้มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 1. การรักษาความลับ (Confidentiality) 2. การรักษาความสมบูรณ์ (Integrity) 3. ความพร้อมใช้ (Availability) รวมถึงใช้งาน Internet & e-mail Social Media และ Smart Device อย่างรู้เท่าทัน

2. วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

          2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และ              การใช้งาน Internet & e-mail Social Media และ Smart Device อย่างรู้เท่าทัน

3. วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

4. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561  เวลา 9.00 – 14.00 น.

5. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

 6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          บุคลากรของ สป.วท. จำนวน 100 คน

7. วิทยากร

          รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ   

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 195_รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล.pdf